Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Súlyosításért és a bűnösség teljes, vád szerinti megállapítása érdekében fellebbezett az ügyészség a Hableány-ügyben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség által emelt vád alap­ján 5 és fél év fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság a 2019 máju­sá­ban a Dunán halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get okozó kapi­tányt. Az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zés­sel élt az íté­let ellen, és indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét is.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kapi­tánnyal szem­ben 2019. novem­ber 28-án halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge és 35 rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt nyúj­tot­ta be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra.

A tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a bíró­ság a fér­fit a mai napon bűnös­nek mond­ta ki halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­ben és ezért őt 5 év 6 hónap fog­ház­bün­te­tés­re és 6 év vízi jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, a sza­bad­ság­vesz­tés­be az elő­ze­tes fog­va­tar­tás­ban töl­tött idő beszá­mít. A bíró­ság a 35 rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vádja alól a vád­lot­tat – bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban – fel­men­tet­te.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a kapi­tány ter­hé­re, a rész­fel­men­tés miatt, illet­ve a bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett. A kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi bűnös­sé­gét a vád sze­rint, 35 rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt is meg kell álla­pí­ta­ni, és így fog­ház helyett – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként jelen­tő­sen hosszabb tar­ta­mú – bör­tön­bün­te­tést kell kiszab­ni. Az ügyész­ség sze­rint a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás tar­ta­mát is emel­ni kell.

Az ügyész­ség az első­fo­kú íté­let­re is figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lott kerül­jön letar­tóz­ta­tás­ba, ezt azon­ban a bíró­ság eluta­sí­tot­ta, és fenn­tar­tot­ta a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét. Az ügyész­ség ez ellen a dön­tés ellen is fel­leb­be­zés­sel élt.

Az ügy­ben kiadott, koráb­bi ügyész­sé­gi köz­le­mé­nye­ket az Ügyész­ség hon­lap­ján lehet elér­ni az aláb­bi útvo­na­lon:

You sear­ched for hab­le­ány - Ügyész­ség (ugyeszseg.hu)