Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett a Fejér Megyei Főügyészség minősített emberölés kísérlete miatt – rendőrségi fotókkal

A Fejér Megyei Főügyész­ség a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt meg­ho­zott íté­le­te ellen súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint Szé­kes­fe­hér­vár egyik bevá­sár­ló­köz­pont­ja előtt egy nő 2019. szep­tem­ber 22-én ben­zint tar­tal­ma­zó folya­dé­kot öntött egy koráb­bi sére­lem miatt hara­go­sa­i­ra és fel­gyúj­tá­suk­kal fenyegetőzött.

A bíró­ság a nőt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész az íté­let ellen a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak jelen­tős súlyo­sí­tá­sa, vala­mint annak fegy­ház foko­zat­ban tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A rend­őr­ség koráb­ban kiadott képe­ket tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fel-akarta-gyujtani-0