Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a főpolgármesteri titkárságra betelefonáló férfi ügyében

Az első fokon pró­bá­ra bocsá­tott fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát látja indo­kolt­nak, ezért fel­leb­be­zést jelen­tett be a ter­hé­re.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség  2019. decem­ber 19-én bíró­ság elé állí­tot­ta azt a hat­van­éves éves fér­fit, aki 2019. novem­ber 11-én, kora dél­után, bete­le­fo­nált a Főpol­gár­mes­te­ri Hiva­tal tit­kár­sá­gi tele­fon­já­ra azzal, hogy „a Főpol­gár­mes­ter Úr fejez­ze be a lopást”, majd közöl­te, hogy fel fogja rob­ban­ta­ni a hivatalt.

A bíró­ság a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő fér­fit köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek és őt két évre pró­bá­ra bocsátotta.

A kerü­le­ti ügyész­ség sze­rint a cse­lek­mény tár­gyi súlya és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek alap­ján nem intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sa, hanem pénz­bün­te­tés­re íté­lés indo­kolt, ezért fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott ter­hé­re, súlyosításért.

A Fővá­ro­si Főügyész­ég koráb­bi köz­le­mé­nye az ügy­ben itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/birosag-ele-allitotta-az-ugyeszseg-a-fopolgarmesteri-titkarsagra-betelefonalo-ferfit-bombarobbantassal-fenyegetett/