Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a munkáltatójára késsel támadó kamionsofőr ügyében - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Fel­füg­gesz­tet bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság azt a fér­fit, aki kés­sel támadt mun­kál­ta­tó­já­ra. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 őszén emelt vádat egy akkor 42 éves férfi ellen, ember­ölés kísér­le­te és súlyos testi sér­tés elkö­ve­té­se miatt. Az elkö­ve­tő 2020 janu­ár­já­ban mun­kál­ta­tó­ja cse­pe­li telep­he­lyén az álta­la veze­tett teher­gép­jár­mű miatt szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel. Ennek során egy 13,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett elő és azzal mun­kál­ta­tó­ja nyaka felé szúrt. A táma­dást annak jelen­lé­vő fia ráfo­gás­sal hárí­tot­ta el, aki bal keze érzék­ki­esés­sel járó, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­gát szen­ved­te el ennek követ­kez­té­ben. A men­tő­ket a telep­hely biz­ton­sá­gi őre riasz­tot­ta, a táma­dót a kiér­ke­ző rend­őrök elfogták.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. augusz­tus 30-án kihir­de­tett íté­le­té­vel a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző testi sér­tés bűn­tet­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 1 év és 9 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A hatá­ro­zat ellen az ügyész súlyo­sabb jogi minő­sí­tés, ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, vala­mint vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mert a nyak­ra irá­nyu­ló kés­szú­rás alkal­mas volt a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sá­ra, amellyel az elkö­ve­tő­nek a táma­dá­sa­kor szá­mol­nia kellett.