Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség emberkereskedelem miatt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt meg­ho­zott íté­le­te ellen egy vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a férfi a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő, szak­má­val, vég­zett­ség­gel, más jöve­de­lem­for­rás­sal nem ren­del­ke­ző négy sér­tet­tet 2010 és 2016 között pros­ti­tú­ci­ó­ra bírta rá, és ezzel mások­nak sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se cél­já­ból meg­sze­rez­te. A férfi a tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó jöve­del­met a sér­tet­tek­től elvet­te, magát velük kitar­tat­ta. Az elkö­ve­tő a nőket meg­té­vesz­tet­te, velük lát­szó­la­gos sze­rel­mi kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki, majd érzel­mi kötő­dé­sü­ket kihasz­nál­va bírta rá őket arra, hogy a jöve­del­mü­ket részé­re átad­ják. Az egyik sér­tet­tet több­ször meg­ver­te, ami­kor közöl­te vele, hogy nem akar pros­ti­tú­ci­ót foly­tat­ni. A férfi tart­va attól, hogy a bűn­cse­lek­mény útján meg­szer­zett rend­sze­res, nagyobb össze­gű kül­föld­ről érke­ző pénz­át­uta­lá­sok­ról a ható­sá­gok tudo­mást sze­rez­nek, jöve­del­me bűnös ere­de­té­nek lep­le­zé­se érde­ké­ben rávet­te a test­vé­re­it és az any­ját, hogy a pénzt a bank­ból fel­ve­gyék, majd neki átadják.

A bíró­ság a fér­fit 2 évi, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, továb­bá vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te, míg tár­sai vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, köz­ér­de­kű mun­kát és pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

Az ügyész az íté­let ellen a sér­tet­te­ket pros­ti­tú­ci­ó­ra rábí­ró fér­fi­val szem­ben kisza­bott íté­let ellen a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért fellebbezett.