Főoldal » Hírek » Súlyosítást kezdeményez a fellebbviteli főügyészség a csepeli buszjáraton utastársára támadó többszörös visszaeső vádlottal szemben- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 októ­be­ré­ben emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val és fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben, akik még 2018 máju­sá­ban, az esti órák­ban a 148-as jel­zé­sű BKV-járaton, Cse­pe­len, szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy utas­sal, aki kul­tu­rá­lat­lan, tola­ko­dó visel­ke­dé­sü­ket tette szóvá. Ennek során szi­dal­maz­ták, leköp­ték, majd fel­vált­va fejen ütöt­ték a sér­tet­tet, ami­től az utas­társ a jármű pad­ló­já­ra esett. Ekkor az idő­sebb táma­dó a sér­tett után lépett és leg­alább hat alka­lom­mal ököl­lel és tenyér­rel fejbe csap­ta őt, majd a sofőr­fül­ke felé fel­áll­va mene­kü­lő sér­tet­tet újból meg­ütöt­te, aki ismét a pad­ló­ra került. Az ütle­ge­lés­be a fia­ta­labb elkö­ve­tő is részt vett.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az idő­sö­dő sér­tett kopo­nya­űri vér­zés­sel, élet­ve­széllyel járó sérü­lést szen­ve­dett el.

Az idő­sebb táma­dó fel­szó­lí­tá­sá­ra a busz­ve­ze­tő a jár­mű­vel leállt, az első ajtót kinyi­tot­ta, ame­lyen keresz­tül a vád­lott és fia­ta­labb társa a hely­szín­ről elmenekült.

A busz fedél­ze­ti kame­rá­ja által rög­zí­tett képek alap­ján a rend­őr­ség azo­no­sí­tot­ta, majd elfog­ta az elkövetőket.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021. júni­us 18-án hozott első­fo­kú íté­le­té­vel a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben, ame­lyért 8 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­sel és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­sel súj­tot­ta. Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re hosszabb tar­ta­mú bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je eny­hébb minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve a nor­ma­kö­ve­tés­re kép­te­len, a tár­sa­dal­mi együtt­élés sza­bá­lya­it súlyo­san meg­sze­gő közép­ko­rú fér­fi­val szem­ben bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

A fia­ta­labb elkö­ve­tőt a bíró­ság az eljá­rás koráb­bi sza­ka­szá­ban nem jog­erő­sen 5 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

A közép­ko­rú vád­lott a másod­fo­kú eljá­rás ide­jén más bün­te­tő­ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatóak: