Főoldal » Hírek » Súlyosította az ítélőtábla a több mint 100 tőből álló cannabis-ültetvényt nevelő férfi büntetését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­tét meg­vál­toz­tat­va hét évre súlyo­sí­tot­ta a bör­tön­bün­te­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­mát annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, akit az első­fo­kú bíró­ság kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hat év sza­bad­ság­vesz­tés­re és öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az elkö­ve­tés­kor 57 éves férfi ellen azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2016 év nya­rán, a hason­ló cse­lek­mény miatt vele szem­ben folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás és az abban elren­delt lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt, a tulaj­do­ná­ban álló laki­te­le­ki szán­tó­te­rü­le­ten, az álcá­zás­ként hasz­nált kuko­ri­ca­nö­vé­nyek között, for­ga­lom­ba hoza­tal cél­já­ból, egy 118 tőből álló cannabis-ültetvényt hozott létre és gon­do­zott. A nyo­mo­zó ható­ság az ültet­vényt 2016 októ­be­ré­ben szá­mol­ta fel.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség töb­bek között a sza­bad­ság­vesz­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sa, a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenntartotta.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la másod­fo­kú íté­le­té­ben kifej­tet­te, hogy az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma nem áll arány­ban a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­kel, hiszen a férfi a cse­lek­mé­nyét a koráb­bi elíté­lé­sé­vel azo­nos elkö­ve­té­si mód­szer­rel, bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el. Ezek a körül­mé­nyek a tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek olyan fokú sem­mi­be­vé­te­lét jelen­tik, ami­ből a férfi foko­zott tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­re lehet követ­kez­tet­ni. A másod­fo­kú bíró­ság ezért jog­erős íté­le­té­vel mind a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, mind a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­mát súlyosította.