Főoldal » Archív » Súlyosította az ítélőtábla a zenei fesztiválokon kábítószerrel kereskedő vádlottak büntetését

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Pécsi Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta azon vád­lot­tak bün­te­té­sét, akik buda­pes­ti zenei ren­dez­vé­nye­ken, illet­ve vidé­ki fesz­ti­vá­lo­kon kábí­tó­szer­rel kereskedtek.

Az elkö­ve­tés ide­jén élet­tár­si viszony­ban álló buda­pes­ti vád­lot­tak 2015-től 2016. augusz­tus 25-én tör­tént őri­zet­be véte­lü­kig külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek­kel keres­ked­tek. Vásár­lói körü­ket több­nyi­re buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­he­lye­ken tar­tott zenei ren­dez­vé­nyek, vala­mint vidé­ki zenei fesz­ti­vá­lok láto­ga­tó­i­ból ala­kí­tot­ták ki. Részt kíván­tak venni egy 2016. augusz­tus 24-én kez­dő­dő zenei fesz­ti­vá­lon is, ezért egy Somogy megyei tele­pü­lé­sen kibé­rel­tek egy nya­ra­lót, ahova isme­rő­se­i­ket – köz­tük har­ma­dik vádlott-társukat – is meg­hív­ták. Ebben a bérelt ingat­lan­ban fog­ták el őket 2016. augusz­tus 25-én. A rend­őr­ség a nya­ra­ló­ban és az élet­tár­sak közö­sen hasz­nált buda­pes­ti laká­sá­ban összes­sé­gé­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog­lalt le. A nya­ra­ló­ba meg­hí­vott tár­suk­nál a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű kábí­tó­szert találtak.

Az ügy­ben első fokon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék az élet­tár­sak bűnös­sé­gét jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg, ami­ért a fér­fit 5 év, a nőt 2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, utób­bi vég­re­haj­tá­sát 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Har­ma­dik tár­su­kat kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt 1 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az első­fo­kú dön­tés ellen az ügyész a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő pár ter­hé­re bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, amit a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartott.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a kábítószer-kereskedők bün­te­té­sét 5 évről 7 év, illet­ve 2 évről 2 év 8 hónap – mind­ket­tő­jük ese­tén letöl­ten­dő - sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyosította.