Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Szabadon engedte a kutyáját, majd ütött, amikor ezt szóvá tették- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 53 éves fér­fi­val szemben. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júni­us 11-én dél­ben egy sátor­al­ja­új­he­lyi négy laká­sos tár­sas­ház közös udva­rán sza­ba­don enged­te a kutyá­ját, amit az egyik lakó szóvá tett a vád­lott­nak. Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott ezt rossz néven vette és fel­há­bo­ro­dá­sá­nak han­got adva vesze­ked­ni kez­dett a fér­fi­val. A szó­vál­tás során a vád­lott meg­pró­bál­ta a fér­fit a fején meg­üt­ni, aki véde­ke­zés­kép­pen fel­emel­te a kar­ját, így az ütés csak súrol­ta az arcát. A vád­lott azon­ban nem hagy­ta annyi­ban a dol­got, trá­gár kife­je­zé­sek kísé­re­té­ben tovább ordí­to­zott és ismét a fér­fi­ra akart támad­ni. Végül a vád­lott saját hoz­zá­tar­to­zói lép­tek közbe, akik­nek sike­rült őt jobb belá­tás­ra bír­ni­uk, így cse­lek­mé­nyé­vel felhagyott.

A meg­tá­ma­dott férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a vád­lot­tal szem­ben könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járásbíróságnak.