Főoldal » Hírek » Szabadságvesztés lehet az ára az eltiltás alatti vezetésnek - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye
  1. május 14. nap­já­tól bűn­cse­lek­ményt követ el az, aki úgy vezet jár­mű­vet, hogy jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt áll. 

Az eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés koráb­ban sza­bály­sér­tés volt, 2021. május 14-től azon­ban az, aki eltil­tás hatá­lya alatt vezet jár­mű­vet, bűn­cse­lek­ményt követ el és egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Súlyo­sab­ban minő­sül annak a cse­lek­mé­nye, akit bün­te­tő­el­já­rás­ban til­tot­tak el a jár­mű­ve­ze­tés­től. Ebben az eset­ben a bün­te­té­si tétel három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

 

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a 2021. május 14-től 2022. május 14-ig eltelt egy évben 46 ilyen ügy­ben emelt vádat.

 

Az egyik vád­lott egy külö­nös és több­szö­rös vissza­eső férfi volt, akit koráb­ban több­ször vég­le­ges hatállyal eltil­tot­tak a jár­mű­ve­ze­tés­től. A férfi az eltil­tást köve­tő­en, 2021 novem­be­ré­ben egy hét különb­ség­gel, két alka­lom­mal veze­tett gép­ko­csit, a máso­dik alka­lom­mal ittas álla­pot­ban volt. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A Pécsi Járás­bí­ró­ság elfo­gad­ta az ügyész­ség indít­vá­nyát és a vád­lot­tat egy év nyolc hónap bör­tön­re, három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

 

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség eltil­tás alat­ti veze­tés miatt 2022. ápri­lis végén egy húsz éves fér­fi­val szem­ben emelt vádat, akit bün­te­tő­el­já­rás­ban két évre eltil­tot­tak a jár­mű­ve­ze­tés­től tavaly május­ban. A vád­lot­tal szem­ben koráb­ban szá­mos alka­lom­mal foly­tat­tak köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt sza­bály­sér­té­si eljá­rást, veze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­zett. A férfi még eltil­tás alatt állt, ami­kor 2022. ápri­lis 11-én gép­ko­csit veze­tett Pécsen. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön, pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.