Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szabadulása után dílernek állt a keceli férfi - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kece­li fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2020 júni­u­sá­ban tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű tudat­mó­do­sí­tó szer­rel kez­dett keres­ked­ni Kece­len. A kábí­tó­szer­ből 18 év alat­ti sze­mély­nek is adott el.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li fér­fit 2020. júni­us ele­jén bocsá­tot­ták fel­té­te­les sza­bad­ság­ra egy koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből. Ezt köve­tő­en kez­dett kris­tállyal keres­ked­ni, az álta­la for­gal­ma­zott szert maga állí­tot­ta elő. Ehhez etil-hexedron vegyü­le­tet tar­tal­ma­zó anya­got vásá­rolt, azt ott­ho­ná­ban gyógy­szer­rel fel­hí­gí­tot­ta, majd az egyes ada­go­kat mér­le­gen kimér­te és alu­fó­lia pak­kok­ba csomagolta.

A vád­lott 3 isme­rő­sé­nek ingyen adott a kris­tály­ból, cse­ré­be egyi­kük­től azt kérte, hogy autó­já­val fuva­roz­za őt. Az elkö­ve­tő­nek 4 állan­dó vevő­je is volt, köz­tük egy fia­tal­ko­rú sze­mély is, aki négy hónap alatt 40-50 alka­lom­mal vásá­rolt a vád­lot­tól. Leg­na­gyobb vevő­je pedig egy év lefor­gá­sa alatt leg­alább 200 alka­lom­mal vásárolt.

A fér­fit cse­lek­mé­nyét 2021. júli­us 27-én tör­tént őri­zet­be véte­lé­ig foly­tat­ta, és a kábítószer-kereskedelemből mini­mum 808.000 forint jöve­de­lem­re tett szert. Mivel 2020. decem­ber 31. nap­já­tól a kris­tály ható­anya­ga már kábí­tó­szer­nek minő­sült, így a vád­lott 2021-ben már a súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő kábítószer-kereskedelem bűn­tet­tét követ­te el.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek kábí­tó­szer átadá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, és 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek új pszi­cho­ak­tív anyag átadá­sá­val elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás­ra, vala­mint a koráb­bi íté­let fel­té­te­les sza­bad­sá­gá­nak meg­szün­te­té­sé­re tett indít­ványt azzal, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.