Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Szabálytalan favágás okozta a sértett halálát – Rendőrségi fotókkal - A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat két férfi ellen, mivel az ellen­té­tes irány­ba dőlő fa rázu­hant a sér­tett­re.

 A fia­ta­labb vád­lott egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként egy Deb­re­cen köze­lé­ben lévő erdő­ré­szen favá­gást, gallya­zást és dara­bo­lást vég­zett. A vele dol­go­zó édes­ap­ja, az idő­sebb vád­lott szak­ké­pe­sí­tés­sel és több évti­ze­des tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zik. A mun­ká­la­tok­hoz a fia­ta­labb vád­lott több segí­tőt is alkal­ma­zott, így volt jelen a sér­tett is.

  1. feb­ru­ár 7-én reg­gel kezd­ték meg a 28 méter magas­sá­gú fa kivá­gá­sát. A 70 cen­ti­mé­ter tőát­mé­rő­jű, 2000-2500 kg élő­ned­ves töme­gű fának aszim­met­ri­kus lomb­ko­ro­ná­ja volt és egy köze­li vil­lany­ve­ze­ték irá­nyá­ba dőlt, ezért úgy akar­ták kivág­ni, hogy a fa az ellen­té­tes irány­ba dől­jön.

A kivá­gás során azon­ban a fa nem a ter­ve­zett irány­ba dőlt, az idő­sebb vád­lott ezt ész­re­vet­te és kia­bál­va figyel­mez­tet­te a sér­tet­tet, hogy hagy­ja el a helyét. A fa azon­ban öt másod­perc alatt kidőlt és lomb­ko­ro­ná­ja a sér­tett­re zuhant. A 60 éves férfi a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A fia­ta­labb vád­lott­nak köte­les­sé­ge lett volna a kellő hosszú­sá­gú húzó­kö­tél és a meg­fe­le­lő védő­esz­kö­zök biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a mun­ka­biz­ton­sá­gi sza­bá­lyok ismer­te­té­se. Gon­dat­lan sza­bály­sze­gé­sé­vel veszé­lyez­tet­te a mun­ka­te­rü­le­ten dol­go­zók testi épsé­gét.

A fa kivá­gá­sát tény­le­ge­sen végző idő­sebb vád­lott szak­sze­rűt­len tevé­keny­sé­ge okoz­ta a sér­tett halá­lát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vál­lal­ko­zó­val szem­ben fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge, míg az idő­sebb vád­lot­tal szem­ben halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést, az idő­sebb vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, vala­mint mező­gaz­da­sá­gi és erdé­sze­ti gép­ke­ze­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást szab­jon ki.

A nyo­mo­zást végző Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság által a hely­szí­nen rög­zí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg.