Főoldal » Hírek » Szabálytalanul hordta a maszkot, majd bántalmazta a kalauzt – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az állá­ra húzott maszk­kal uta­zott a vona­ton, majd rátá­madt a jegy­el­len­őr­re, aki ezt szóvá tette. A férfi koráb­ban a vas­út­ál­lo­má­son dol­go­zó biz­ton­sá­gi őrrel is konf­lik­tus­ba keveredett.

A 48 éves enyin­gi férfi 2020 szep­tem­be­ré­ben egy Sió­fok­ról Szé­kes­fe­hér­vár­ra tartó sze­mély­vo­na­ton uta­zott, azon­ban az ekkor érvé­nyes jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek elle­né­re a masz­kot sza­bály­ta­la­nul visel­te, ugyan­is az nem takar­ta meg­fe­le­lő­en a szá­ját és az orrát. Ami­kor a jegy­el­len­őr fel­szó­lí­tot­ta a védő­maszk elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő vise­lé­sé­re, a vád­lott rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, és előbb meg­lök­te, majd meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki futva a vagon első sza­ka­szá­ba mene­kült, miköz­ben tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Miu­tán a vonat néhány perc­cel később a követ­ke­ző állo­má­son meg­állt, a vád­lot­tat a hely­szín­re érke­ző jár­őrök elfog­ták és a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra előállították.

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő jegy­el­len­őr bán­tal­ma­zá­sán túl­me­nő­en a fér­fi­nak azért is felel­nie kell, mert 2019 decem­be­ré­ben a sió­fo­ki vas­út­ál­lo­má­son előbb han­go­san szi­dal­maz­ta a vára­ko­zó uta­so­kat, később úgy meg­rán­gat­ta a váró­te­rem­be érke­ző biz­ton­sá­gi őrt, hogy annak elsza­kadt a mellénye.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság által foga­na­to­sí­tott hely­szí­ni szem­le során készült.