Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Szabálytalanul közlekedett egy ittas sofőr Budapesten – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén ápri­lis­ban itta­san, több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­szeg­ve köz­le­ke­dett a XVI. kerü­let­ben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. ápri­lis 30-án, késő este, itta­san köz­le­ke­dett a XVI. kerü­let­ben. A Veres Péter úton a záró­vo­na­lat átlép­ve, sza­bály­ta­la­nul for­dult meg, majd beállt egy for­gal­mi okok miatt vára­ko­zó autó­busz mögé. Ami­kor a busz a lámpa zöld jel­zés­re éppen elin­dult volna, a vád­lott ismét sza­bály­ta­la­nul, a záró­vo­na­lat átlép­ve kike­rül­te, bevá­gott elé, majd beka­nya­ro­dott a követ­ke­ző utcá­ba, ahol végül lepar­kolt.

A fér­fi­val szem­ben a sza­bály­ta­lan manő­ve­re­it ész­le­lő jár­őrök intéz­ked­tek, majd őt a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ták. Az elkö­ve­tő által elkö­ve­tett köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt külön eljá­rás indult.

A vád­lott a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en alko­holt fogyasz­tott.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fit ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.

A fel­vé­te­len a sza­bály­ta­lan kanya­ro­dás, majd a szin­tén sza­bály­ta­lan, a záró­vo­na­lat ismét átlé­pő elő­zés is lát­ha­tó.