Főoldal » Archív » Szakértői bizonyítással kapcsolatos szakmai továbbképzés a főügyészségen

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a héten négy megye ügyé­sze­i­nek szer­ve­zett szak­mai tovább­kép­zést a bün­te­tő­el­já­rás során fel­me­rü­lő és a szak­ér­tői bizo­nyí­tás­hoz kap­cso­ló­dó kérdésekben.

2017. októ­ber 10. nap­ján Sze­ge­den meg­ren­de­zett szak­mai tovább­kép­zé­sen Csong­rád Megyei Főügyész­ség, a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség, vala­mint a Békés Megyei Főügyész­ség ügyé­szei és alügyé­szei vet­tek részt. Az egész napos ren­dez­vé­nyen az ügyé­szek mel­lett részt vett a Sze­ge­di Tudo­mány­egye­tem Igaz­ság­ügyi Orvos­ta­ni Inté­ze­té­nek veze­tő­je, aki az igaz­ság­ügyi orvos­szak­ér­tői munka aktu­á­lis kér­dé­se­it mutat­ta be. Részt vett továb­bá a NAV Információ-technológiai Osz­tály veze­tő­je is, aki az infor­ma­ti­kai esz­kö­zök­kel tör­té­nő bizo­nyí­tás­ról és az azok­hoz kap­cso­ló­dó nehéz­sé­gek­ről tar­tott elő­adást. Emel­lett pszi­chi­kai és men­tál­hi­gi­é­ni­ai gyer­mek szak­pszi­cho­ló­gus is beszá­molt  a tapasz­ta­la­ta­i­ról, aki a pszi­cho­ló­gu­si munka mód­sze­re­it, mene­tét és az azzal kap­cso­la­tos meg­ál­la­pí­tá­sa­it osz­tot­ta meg a hallgatósággal.

A nap végén elhang­zott összeg­zé­sek sze­rint a közel 50 ügyész rész­vé­te­lé­vel meg­tar­tott kon­fe­ren­ci­án olyan elő­adók­tól hang­zot­tak el gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­to­kat tar­tal­ma­zó elő­adá­sok, akik állan­dó részt­ve­vői az eljá­rá­sok­nak és így kéz­zel fog­ha­tó, köz­vet­len prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ban nyúj­tot­tak segítséget.