Főoldal » Hírek » Származása miatt támadtak egy marokkói férfira – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz négy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik egy marok­kói fér­fi­ra támad­tak a szár­ma­zá­sa miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy – „skin­head” stí­lus­je­gyek­kel ren­del­ke­ző – tár­sa­ság tag­ja­i­ként 2020. decem­ber 20-án, a dél­utá­ni órák­ban, a XIII. kerü­let­ben, az 1-es jel­zé­sű vil­la­mos Róbert Károly körút és Reit­ter Ferenc utca meg­ál­ló­já­ban figyel­tek fel egy marok­kói fér­fi­ra, és elha­tá­roz­ták, hogy bele­köt­nek. Egyi­kük, egy 27 éves ittas férfi meg­szó­lí­tot­ta őt azzal, hogy beszél-e magya­rul és tud-e neki ciga­ret­tát adni. A sér­tett a vád­lot­tak meg­je­le­né­se és maga­tar­tá­sa alap­ján sej­tet­te, hogy való­já­ban csak pro­vo­kál­ni akar­ják, ezért meg­pró­bál­ta kerül­ni a konf­lik­tust és kitér­ni elő­lük. Három elkö­ve­tő azon­ban kísér­ni kezd­te és azt kia­bál­ta neki, hogy „men­jen haza”, vagy­is hagy­ja el az orszá­got. A tár­sa­ság női tagja dob­ütő­ket tar­tott a kezé­ben, ame­lye­ket fenye­ge­tő­en a marok­kói férfi irá­nyá­ba emelt.

A cso­port tag­jai a folya­ma­to­san hát­rá­ló sér­tett köré gyűl­tek, és pró­bál­ták őt meg­ra­gad­ni és meg­üt­ni. Ami­kor a marok­kói férfi el akart futni, két vád­lott ker­get­ni kezd­te, míg a tár­sa­ik lema­rad­va követ­ték őket. Az áldo­zat meg­pró­bált elme­ne­kül­ni az úton keresz­tül, ahol azon­ban túl nagy volt az autó­for­ga­lom, így majd­nem elütöt­ték. A táma­dók végül utol­ér­ték, két­szer is a föld­re vit­ték, és a férfi vád­lot­tak test­szer­te bán­tal­maz­ták. A sér­tett­nek egy idő után sike­rült fel­áll­nia, és az úttes­ten átro­han­va elme­ne­kül­nie. A meg­tá­ma­dott 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a táma­dó­kat cso­por­to­san elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz a vád­irat­ban, továb­bá azt is, hogy az egyik, koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélt férfi előző bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el a bíróság.

A bün­te­té­sek vég­re­haj­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re az ügyész­ség kizá­ró­lag a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak ese­té­ben és csak a bűnös­ség tel­jes körű beis­me­ré­se ese­tén lát lehetőséget.

A vide­ón az inzul­tá­lás és az üldö­zés egy része, vala­mint a sér­tett mene­kü­lé­se látható:

Az ügy­ben koráb­ban kiadott, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó ügyész­sé­gi köz­le­mény: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasok-egy-kulfoldi-ferfi-bantalmazasa-miatt-fotokkal-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/