Főoldal » Archív » Szarvasi férfi ellen emeltek vádat egy idős ember bántalmazása miatt

A Békés Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a har­minc­nyolc éves szar­va­si fér­fi­val szem­ben, aki egy idős fér­fit bán­tal­ma­zott, majd az eljá­rás során a ható­sá­gok elől Német­or­szág­ba szökött.

A vád sze­rint a szar­va­si férfi 2016. ápri­lis 3-án, a késő dél­utá­ni órák­ban, Szar­vas kül­te­rü­le­tén, szó­vál­tás­ba keve­re­dett a het­ven­négy éves sér­tet­tel, aki fel­rót­ta neki, hogy az egyik zárt­ker­ti ingat­lan kerí­té­se mel­lett vizelt. A vád­lott az idős fér­fit a föld­re rán­tot­ta, majd több alka­lom­mal fejbe rúgta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás­tól töb­bek között kopo­nya­űri sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és csak a vélet­le­nen múlt, hogy nem ala­kult ki nála élet­ve­szé­lyes sérülés.

A testi sér­tés miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit 2016. ápri­lis 4-én hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, ezután hosszabb időre Német­or­szág­ba ment, azon­ban erről a rend­őr­sé­get nem tájé­koz­tat­ta. A fér­fit elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2018. feb­ru­ár 26-án fog­ták el, ami­kor ügyei inté­zé­se miatt vissza­tért Szar­vas­ra. Ezután a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság elrendelte.

A Békés Megyei Főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, amely két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. A főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott­ra vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.