Főoldal » Hírek » Százmilliós hitelcsalás miatt 45 személlyel szemben nyújtott be vádiratot az ügyészség - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal nyolc vád­lot­tal, vala­mint 37 fik­tív hitel­fel­ve­vő­ként köz­re­mű­kö­dő tár­suk­kal szem­ben, akik hamis okira­to­kat fel­hasz­nál­va száz­mil­li­ós nagy­ság­rend­ben igé­nyel­tek köl­csö­nö­ket magyar ban­kok­tól.

A vád­lot­tak – akik közül ket­ten a pénz­ügyi szfé­rá­ban dol­goz­tak - fel­fi­gyel­tek arra, hogy a magyar pénz­in­té­ze­tek a hitel ügy­in­té­zé­sek során a kül­föl­di mun­kál­ta­tói iga­zo­lá­so­kat is elfo­gad­nak. Meg­ál­la­pod­tak abban, hogy olyan sze­mé­lye­ket fog­nak keres­ni, akik – anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben - hamis kül­föl­di mun­ka­vi­szonyt iga­zo­ló okira­tok­kal magyar ban­kok­tól sze­mé­lyi köl­csönt igé­nyel­nek, majd a fel­vett köl­csön össze­gét eloszt­ják egy­más között.

Az elkö­ve­tők a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel kap­cso­la­tos rész­fel­ada­to­kat meg­osz­tot­ták egy­más között: volt, aki a hite­le­ket fel­ve­vő sze­mé­lye­ket haj­tot­ta fel, illet­ve volt, aki a kül­föl­di mun­ka­vi­szonyt iga­zo­ló okira­to­kat hami­sí­tot­ta meg, míg egyi­kük a hitel­ügy­in­té­zés során sze­mé­lye­sen kísér­te el az ügy­fe­le­ket az ország külön­bö­ző pont­ja­in – így Buda­pes­ten, Kapos­vá­ron, Sió­fo­kon, illet­ve Sze­ge­den - lévő bank­fi­ó­kok­ba.

A vád­lot­tak ezzel a mód­szer­rel össze­sen hét magyar­or­szá­gi pénz­in­té­ze­tet káro­sí­tot­tak meg, akik­től össze­sen 335 mil­lió forint össze­gű köl­csönt igé­nyel­tek, mely­ből végül 110 mil­lió forin­tot meg is sze­rez­tek.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2021 máju­sá­ban csa­pott le az elkö­ve­tők­re, akik közül a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben veze­tő sze­re­pet vál­la­ló négy sze­mélyt őri­zet­be vette, ők a nyo­mo­zás alatt mind­vé­gig letar­tóz­ta­tás­ban vol­tak.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a csa­lás­so­ro­za­tot szer­ve­ző vád­lot­tak­kal szem­ben 8 és 12 év közöt­ti bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, míg a továb­bi elkö­ve­tők több­sé­gé­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó, illet­ve fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság az egyik vád­lott­nál tar­tott lefog­la­lás során készí­tet­te.