Főoldal » Archív » Szegeden is átalakul az ügyészségi nyomozás szervezete

Három megyé­re kiter­je­dő ille­té­kes­ség­gel 2019. feb­ru­ár 1-jével meg­kez­di műkö­dé­sét a Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség, amely a Bács-Kiskun, Békés és Csong­rád megye terü­le­tén elkö­ve­tett, ügyész­sé­gi nyo­mo­zás­ra tar­to­zó bűn­ügyek­ben jár el. 

A szer­ve­ze­ti átala­kí­tást a 2018. júli­us 1-jén élet­be lépett új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei indo­kol­ták, mivel az új tör­vény módo­sí­tot­ta az ügyész­sé­gi nyo­mo­zá­sok hatáskörét.

Az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek, mint a hamis vád, hamis tanú­zás, a régi Be. sze­rint olyan bűn­cse­lek­mé­nyek vol­tak, ame­lyek­ben nem a rend­őr­ség, hanem az ügyész­ség végez­te a nyo­mo­zást. Az új Be. ezen ügyek nyo­mo­zá­sát a rend­őr­ség­hez tette át.

Az egyes hiva­ta­los sze­mé­lyek - pél­dá­ul bíró, ügyész, rend­őr - sérel­mé­re elkö­ve­tett, kiemelt súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek - mint ember­ölés, ember­rab­lás, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak - nyo­mo­zá­sa ugyan­ak­kor tovább­ra is az ügyész­ség­re tar­to­zik. Az új Be. a hiva­ta­los sze­mé­lyek­kel össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sát is ügyész­sé­gi hatás­kör­be utal­ta. Ezen ügyek­ben a nyo­mo­zást 2019. feb­ru­ár 1-je előtt rész­ben az egyes megye­szék­he­lye­ken műkö­dő járá­si és nyo­mo­zá­si ügyész­sé­gek nyo­mo­zá­si cso­port­jai, rész­ben pedig a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség és annak regi­o­ná­lis osz­tá­lyai végezték.

A jog­sza­bály­vál­to­zás miatt és az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás haté­kony­sá­gá­nak növe­lé­se érde­ké­ben 2019. feb­ru­ár 1-jétől a szét­ta­golt­ság meg­szű­nik és egy­sé­ges ügyé­szi szer­ve­zet látja el az ügyész­sé­gi nyo­mo­zá­so­kat. Az öt regi­o­ná­lis ille­té­kes­sé­gű, járá­si szin­tű nyo­mo­zó ügyész­ség Buda­pes­ten, Győ­rött, Kapos­vá­rott, Deb­re­cen­ben és Sze­ge­den műkö­dik. A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­sé­gek mun­ká­ját Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség felügyeli.

Ezzel egy­ide­jű­leg a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség Ügyész­sé­gi Nyo­mo­zá­sok Cso­port­ja meg­szű­nik, ezért 2019. feb­ru­ár 1-jétől a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség­ként foly­tat­ja tevékenységét.