Főoldal » Archív » Székkel törte be a zárkatársa koponyáját – vádemelés

A vád­lott az éjsza­ka jár­ká­ló tár­sá­ra támadt a bör­tön­ben; élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne a Fővá­ro­si Főügyészség.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 47 éves férfi 2017 novem­be­ré­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te a Buda­pes­ti Fegy­ház és Bör­tön­ben, a X. kerü­let, Kozma utcában.

A fér­fi­val közös zár­kát hasz­ná­ló másik férfi 2017. novem­ber 16-áról 17-ére vir­ra­dó­an, a zár­ká­ban fel-alá kez­dett jár­kál­ni. A vád­lot­tat zavar­ta a jár­ká­lás, ezért zár­ka­tár­sát több­ször, nagy erő­vel, ököl­lel arcon ütöt­te, majd a büntetés-végrehajtási inté­zet­nél rend­sze­re­sí­tett szék­kel (ún. stoki) is bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, betör­ve kopo­nyá­ját, ezzel köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va neki. Ami­kor a büntetés-végrehajtási őrség ész­lel­te a sér­tett sérü­lé­se­it, kór­ház­ba szállították.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.