Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Széklábbal verte az élettársát – vádat emelt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár­ban oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket élettársának.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa egy Sze­ged mel­let­ti kis falu egyik házá­ban lak­tak albér­lő­ként. A vád­lott és a sér­tett 2020. janu­ár 19-én ott­hon tar­tóz­kod­tak és a vád­lott nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott. Dél­után mind­ket­ten egy soro­za­tot néz­tek a tele­ví­zi­ó­ban. A sér­tett - film­mel kapcsolatos- meg­jegy­zé­se miatt, az ittas álla­pot­ban levő vád­lott hir­te­len indu­la­tos­sá, agresszív­vé vált. A sér­tett meg­jegy­zé­sét köve­tő­en a vád­lott az egyik szé­ket fel­emel­te és azzal az ágyon ülő nő felé indult és fejen ütöt­te a sér­tet­tet. Az ütés­től a szék egyik lába kiesett, a nő pedig meg­pró­bált fel­áll­ni, de meg­szé­dült és elesett. A vád­lott ezután az egyik szék­lá­bat fel­vet­te a pad­ló­ról és több ütést mért a sér­tett fejé­re. A sér­tett ezek után ismé­tel­ten meg­pró­bált fel­áll­ni, de a fejet ért bán­tal­ma­zá­sok miatt kiala­kult szé­dü­lés hatá­sá­ra a kony­ha­pult­nak esett. A vád­lott a bán­tal­ma­zást köve­tő­en a föl­dön fekvő sér­tet­ten átlé­pett, majd kiment az udvar­ra dohá­nyoz­ni. A sér­tett­nek még annyi ereje volt, hogy vissza­ment a háló­szo­bá­ba és lefe­küdt alud­ni. Az éjsza­ka folya­mán a nő álla­po­ta súlyos­bo­dott és részé­re men­tőt kel­lett hívni, majd kór­ház­ba szállítani.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arc és a kéz nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­it, vala­mint a fej­te­tő és a mell­kas nyolc napon túli, mint­egy két hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­it szen­ved­te el. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a sér­tett négy bor­dá­ja is eltört és lég­mel­le is kiala­kult, amely köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minő­sül és mint­egy négy hét alatt gyógyult.

A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék dönt.