Főoldal » Archív » Szembe ment az autópályán a forgalommal, mert meg akart halni

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 75 éves fér­fi­val szem­ben, aki öngyil­kos­sá­gi szán­dék­kal sze­mély­gép­ko­csi­já­val meg­for­dult az M7-es autó­pá­lyán és szem­be haladt a forgalommal.

A vád­lott 2017 már­ci­u­sá­ban depresszi­ó­ban szen­ve­dett, amely­nek tüne­te­it súlyos­bí­tot­ta, hogy köz­vet­le­nül cse­lek­mé­nye elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en hoz­zá­tar­to­zó­ja egész­ség­ügyi álla­po­tá­ról rossz hírt kapott. Az idős férfi a hír hatá­sá­ra beszű­kült tudat­ál­la­pot­ba került, ekkor ala­kult ki benne az az elha­tá­ro­zás, hogy öngyil­kos lesz.

A vád­lott elha­tá­ro­zá­sá­nak meg­fe­le­lő­en ott­ho­ná­ból indul­va Bala­ton­bog­lár­nál fel­haj­tott az M7-es autó­pá­lyá­ra és Buda­pest irá­nyá­ba köz­le­ke­dett, ami­kor éjjel 11 óra körü­li idő­ben sza­bály­ta­la­nul meg­for­dult, majd a többi köz­le­ke­dőt is veszé­lyez­tet­ve a menet­iránnyal szem­ben Nagy­ka­ni­zsa irá­nyá­ba kez­dett halad­ni azért, hogy egy jár­mű­vel összeütközzön.

Az idős vád­lott a for­ga­lom­mal szem­ben körül­be­lül 1 km-t tett meg, ami­kor ész­lel­te a külső for­gal­mi sáv­ban egy kami­on köze­le­dé­sét. Ekkor a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­ját a von­ta­tó felé kor­má­nyoz­ta, azon­ban a kami­ont veze­tő ukrán állam­pol­gár is látta a vád­lott autó­ját, így meg­pró­bál­ta a jár­mű­sze­rel­vény irá­nyá­nak meg­vál­toz­ta­tá­sá­val elke­rül­ni a bal­ese­tet. A manő­ver elle­né­re a vád­lott gép­ko­csi­já­nak eleje a kami­on bal olda­lá­nak ütkö­zött, mely­nek követ­kez­té­ben a jár­mű­sze­rel­vény pót­ko­csi­ja olda­lá­ra dőlve tovább­csú­szott, míg von­ta­tó részét az autó­pá­lya mel­let­ti füves part­fal állí­tot­ta meg.

A bal­eset­ben a vád­lott által köz­vet­le­nül veszé­lyez­tett kami­on­so­főr nem sérült meg, azon­ban az idős férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta a köz­úti járművezetéstől.