Főoldal » Archív » Szeméremsértő elleni vádemelés Győrben

2019 feb­ru­ár­já­ban, júli­u­sá­ban és augusz­tu­sá­ban is muto­gat­ta magát Győr­ben, egy helyi busz­já­ra­ton a fia­tal férfi.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az akkor tizen­ki­lenc éves férfi ugyan­azon a busz­já­ra­ton követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, két fia­tal­ko­rú lány előtt: az első eset­ben az egyik lány sze­mé­be nézve vég­zett önki­elé­gí­tő moz­du­la­to­kat, a máso­dik alka­lom­mal a másik sér­tett tet­szett meg neki, míg a har­ma­dik alka­lom­mal mind­két lány előtt tanú­sí­tot­ta a kihí­vó magatartást.

Az elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­mé­nye­ket elismerte.

A vád­lot­tat az ügyész­ség két rend­be­li, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.