Főoldal » Archív » Szeméremsértő fiatalkorúak ügyében emelt vádat az ügyészség - VIDEÓVAL

A fia­tal­ko­rú­ak a vád sze­rint tavaly júni­us­ban két napon belül 9 fia­tal nővel visel­ked­tek sze­mé­rem­sér­tő módon, miköz­ben azt az elkö­ve­tők egyi­ke a mobil­te­le­fon­já­val rögzítette.

A vád­irat sze­rint a négy fia­tal­ko­rú vád­lott - 14 és 16 év közöt­ti fiúk – meg­be­szél­ték, hogy saját szó­ra­koz­ta­tá­suk cél­já­ból az utcán egye­dül sétá­ló, vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott fia­tal nőket sze­mé­rem­sér­tő módon fog­dos­nak, miköz­ben arról az egyi­kük mobil­te­le­fon­nal fel­vé­telt készít.

Az volt a cél­juk, hogy az így készült fel­vé­te­le­ket később egy vide­ó­ba össze­vág­ják, és azt köz­zé­te­szik az egyik inter­ne­tes oldalon.

A vád­lot­tak 2017. júni­us 11. és júni­us 12. nap­ján a vád sze­rint össze­sen 9 nő sérel­mé­re követ­tek el a fenti módon szeméremsértést.

A vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott fia­tal nők­höz több­nyi­re az első­ren­dű vád­lott – az egyik 15 éves fiú - lépett oda, majd őket egy hir­te­len moz­du­lat­tal sze­mé­rem­sér­tő módon meg­érin­tet­te, nemi szer­vü­ket fog­dos­ta, vala­mint emel­lett több sér­tett­ről is meg­pró­bál­ta lerán­gat­ni a nad­rá­got, illet­ve szoknyát.

Egy eset­ben az egyik fia­tal nőt 14 éves tár­sá­val mind­ket­ten fogdosták.

A sze­mé­rem­sér­tő táma­dá­so­kat az egyik tár­suk mobil­te­le­fon­nal min­den eset­ben rög­zí­tet­te, míg a töb­bi­ek néhány méter távol­ság­ból han­go­san nevet­tek, majd ezután mind a négyen elfutottak.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők­kel szem­ben a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge 9 rend­be­li, embe­ri mél­tó­sá­got sértő sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. Az ügyész­ség az első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben jóvá­té­te­li munka bün­te­tés kisza­bá­sát, tár­sa­i­val szem­ben pedig párt­fo­gó fel­ügye­lő kiren­de­lé­se mel­lett pró­bá­ra bocsá­tást, és érték­rend kor­rek­ci­ós prog­ram­ban rész­vé­tel­re köte­le­zést indít­vá­nyoz a vádiratban.

Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az eljá­rás a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon folytatódik.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szemeremserto-fiatalok