Főoldal » Archív » Szeméremsértő garázda férfi zavarta napokig a kisváros lakóit

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge, zak­la­tás vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a 48 éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott férfi koráb­ban több­ször volt bün­tet­ve garáz­da jel­le­gű cse­lek­mé­nyek miatt. Lakó­kör­nye­ze­té­ben ismert volt köte­ke­dő maga­tar­tá­sá­ról. Szom­szé­dai igye­kez­tek kerül­ni őt.

2016 szep­tem­ber­ben az utcán keve­re­dett szó­vál­tás­ba egyik isme­rő­sé­vel, akit ököl­lel sze­men is ütött, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va neki.

Pár nap­pal később, már a reg­ge­li órák­ban ittas álla­pot­ban tar­tóz­ko­dott az utcán, ami­kor nemi szer­vét elő­vet­te fel­nőt­tek és gye­re­kek jelen­lé­té­ben. Ezután köz­vet­len szom­széd­já­ba ment és a kert­ka­pu­ban meg­áll­va, az ott lakó nőt kezd­te fenye­get­ni egy nagy­mé­re­tű kony­ha­kés­sel. Azt vélel­mez­te, hogy a nő hívta rá a rend­őrö­ket előző nap és ezt sérel­mez­te, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te a sér­tet­tet. Köz­ben lesza­kí­tot­ta a kert­ka­put. A nő ekkor közöl­te, hogy most tény­leg kihív­ja a rend­őrö­ket, mire a vád­lott a hely­szín­ről elment.

Pár ház­zal odébb nemi szer­vét ismét elő­vet­te és gye­re­kek­nek obsz­cén aján­la­to­kat tett. Egy férfi meg­pró­bál­ta vissza­húz­ni a vád­lott nad­rág­ját, őt a nála lévő kés­sel fenye­get­te meg­ölés­sel és rajta is szá­mon kérte, miért hívta rá a rend­őrö­ket. A férfi ellök­te magá­tól a vád­lot­tat, aki erős ittas­sá­ga miatt az árok­ba esett.

Az idő­köz­ben az utcá­ban lakók által érte­sí­tett rend­őrök a fér­fit elő­ál­lí­tot­ták. A bíró­ság elren­del­te letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.