Főoldal » Hírek » Szeméremsértő nagyapa - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 62 éves férfi ellen embe­ri mél­tó­sá­got sértő sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt, aki - miköz­ben az autó­ve­ze­tést gya­ko­rol­ta vele - a 21 éves lány uno­ká­ja mel­le­it fog­dos­ta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 októ­ber köze­pén fel­aján­lot­ta 21 éves lány uno­ká­já­nak, hogy segít neki gya­ko­rol­ni a veze­tést, ezért egyez­te­tett idő­pont­ban a tulaj­do­ná­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi­val elment uno­ká­ja laká­sá­ra, és együtt egy békés megyei kirán­du­ló hely­re utaz­tak. Az oda­fe­lé úton az unoka vezet­te a gépjárművet.

Ami­kor haza­in­dul­tak, az uno­ká­ja meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy inkább ő vezes­sen, mivel a fejét fájlalta.

A vád­lott több tele­pü­lés köze­lé­ben is fél­re­hú­zó­dott és meg­állt az autó­val, és ezen alkal­mak­kor a mel­let­te ülő uno­ká­ja mel­lét fog­dos­ta, ille­tő­leg dicsér­te, továb­bá azt mond­ta neki, hogy ha meg­en­ge­di, hogy simo­gas­sa a mel­le­it, akkor puszit kap tőle.

A sér­tet­tet várat­la­nul érte a cse­lek­mény, kel­le­met­le­nül érez­te magát, embe­ri mél­tó­sá­gát sér­tet­te a nagy­ap­ja maga­tar­tá­sa, ezért igye­ke­zett a mel­le­it a keze­i­vel elta­kar­ni, azon­ban a hoz­zá­tar­to­zói viszony­ra tekin­tet­tel nem mert szól­ni a vádlottnak.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.