Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Szemtanú buktatta le a kifosztót – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy 28 éves fér­fit, aki más­fél hónap­pal ezelőtt, a Móricz Zsig­mond kör­té­ri vég­ál­lo­má­son vára­ko­zó vil­la­mo­son, egy alvó utas kezé­ből vett el egy mobil­te­le­font. A kifosz­tás­nak szem­ta­nú­ja volt egy másik utas, aki az elkö­ve­tő után ment, és hívta a rend­őrö­ket. A bíró­ság a vád­lot­tat 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A vád sze­rint a vád­lott 2023. szep­tem­ber 10-én késő este a XI. kerü­let, Móricz Zsig­mond kör­té­ren vára­ko­zó egyik vil­la­mo­son ész­re­vet­te az egyik ülé­sen alvó sér­tet­tet. A vád­lott oda­lé­pett az alvó fér­fi­hoz, majd a véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va, kivet­te a sér­tett kezé­ben tar­tott 90.000 forint érté­kű mobil­te­le­font, majd leszállt. A kifosz­tást ész­lel­te egy másik utas, aki elő­ször meg­pró­bál­ta fel­éb­resz­te­ni a sér­tet­tet, majd az elkö­ve­tő után sie­tett, akit a rend­őrök a hely­szí­nen elfog­tak.

A kerü­le­ti ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki, és 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A fel­vé­tel ele­jén az lát­ha­tó, aho­gyan az elkö­ve­tő a fel­szál­lás után elmegy a sér­tett mel­lett, majd oda­lép hozzá, és kive­szi az alvó férfi kezé­ből a tele­font, majd leszáll. Ezután a kifosz­tást ész­le­lő másik utas meg­pró­bál­ja fel­éb­resz­te­ni a sér­tet­tet, majd az elkö­ve­tő után siet.