Főoldal » Hírek » Szenteste napján bántalmazta és rabolta ki saját szüleit egy alkoholfüggő férfi- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 33 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki tavaly decem­ber 24-én egy Eger­hez köze­li falu­ban fenye­get­te, ütle­gel­te, a föld­re lökte és foj­to­gat­ta is a szü­le­it, majd elvett tőlük össze­sen 23. 000 Ft-ot.

     A vád­lot­tat ita­lo­zó élet­mód­ja miatt a barát­nő­je elő­ző­leg elküld­te a laká­sá­ból, így az ünne­pek köze­led­té­vel a fér­fi­nak nem volt hová men­nie, ráadá­sul decem­ber 24-én a haj­na­li órák­ban a rend­őrök is iga­zol­tat­ták az utcán a kijá­rá­si kor­lá­to­zás meg­sze­gé­se miatt. Az intéz­ke­dés befe­jez­té­vel a lak­cím nél­kü­li ter­helt azt kérte, hogy vigyék őt a szüleihez.

A szü­lői ház­ban a rend­őrök távo­zá­sát köve­tő­en a vád­lott vesze­ked­ni kez­dett a két idős ember­rel, akik­től pénzt köve­telt, majd ami­kor nem kapott, önha­tal­mú­lag érté­kek után kuta­tott a lakás­ban. Ennek során kifor­gat­ta a szek­ré­nyek tar­tal­mát, és ami­kor a szü­lei ebben meg­pró­bál­ták meg­aka­dá­lyoz­ni, több­ször meg­lök­te, meg­ütöt­te őket, sőt foj­to­gat­ta is az édes­any­ját, aki az erő­szak hatá­sá­ra végül átadott neki 3.000 Ft-ot. A vád­lott azon­ban nem elé­ge­dett meg ezzel, keve­sell­te az össze­get, tovább gyö­tör­te fel­me­nő­it, ezért az apa – félt­ve fele­sé­ge, vala­mint a saját testi épsé­gét - egy köze­li bank­au­to­ma­tá­hoz kísér­te őt, ahon­nan továb­bi 20. 000 Ft kész­pénzt vett fel és adott át erő­sza­kos gyermekének.

A tör­tén­tek után a rend­őr­ség még aznap őri­zet­be vette a fér­fit, aki­nek letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te. A ter­helt jelen­leg is ennek a kény­szer­in­téz­ke­dés­nek a hatá­lya alatt áll, így egy bör­tön­cel­la lakó­ja­ként várja a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülést.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a szü­lei sérel­mé­re elkö­ve­tett, ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett súlyos bűn­cse­lek­mény miatt a bün­te­tett vád­lot­tal szem­ben - amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról - a bíró­ság 5 év bör­tönt szab­jon ki, és 5 évre tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, emel­lett ren­del­je el a koráb­ban kisza­bott 1 év 2 hónap idő­tar­ta­mú fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát is.