Főoldal » Archív » Szerb állampolgárokat csempésztek a szerb elkövetők - vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a két szerb fér­fi­val szem­ben, akik 2018 ápri­li­sá­ban négy szerb sze­mély­nek nyúj­tot­tak segít­sé­get ahhoz, hogy Szer­bia terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra belépjenek.

A vád sze­rint az elkö­ve­tők 2018. ápri­lis 20-án, haj­nal két óra körül, a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél, a szerb olda­lon tör­tént ellen­őr­zés után, belép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re egy kis­busszal. A jár­mű­ben a két vád­lot­ton kívül négy szerb sze­mély uta­zott, köz­tük két gye­rek. A kocsit veze­tő vád­lott a jár­mű­vel azelőtt meg­állt, hogy a magyar olda­lon az útle­vél­ke­ze­lés meg­tör­tén­he­tett volna, ekkor a másik vád­lott és a többi utas kiszáll­tak a jár­mű­ből. A kocsit veze­tő vád­lott ezután sza­bá­lyo­san belé­pett az ország terü­le­té­re, és egy köze­li ben­zin­kút­ra ment. A másik vád­lott a négy sze­mélyt átve­zet­te a határ­át­ke­lőn úgy, hogy kike­rül­te az útlevél-ellenőrzést. A négy szerb sze­mély koráb­ban túl­lép­te a Magyar­or­szá­gon, így az Euró­pai Unió terü­le­tén való jog­sze­rű tar­tóz­ko­dás idő­tar­ta­mát, ezért beuta­zá­si és túl­tar­tóz­ko­dá­si tila­lom miatt az ország terü­le­té­re nem vol­tak jogo­sul­tak belépni.

A négy sze­mélyt és az őket a hatá­ron átkí­sé­rő vád­lot­tat egy isme­ret­len elkö­ve­tő a ben­zin­kút­ra szál­lí­tot­ta, ahol a kis­busszal vára­ko­zó vád­lott fel­vet­te őket a jár­mű­be. Ami­kor a vád­lott el akart indul­ni, a rend­őr­ség meg­ál­lí­tot­ta a kis­buszt, és ellen­őriz­te a benne tartózkodókat.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, és a vád­lot­tak Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.