Főoldal » Archív » Szerb embercsempész letartóztatását kezdeményezte az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki szom­bat  éjjel 14 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben nyúj­tott segítséget.

A gyanú sze­rint a férfi 2020. janu­ár 18-án, éjjel 3 óra körül, Deszk és Klá­ra­fal­va között  isme­ret­len sze­mé­lyek­től kapott meg­bí­zás alap­ján ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket kívánt fel­ven­ni az autó­já­ba. A tizen­négy, magát pakisz­tá­ni­nak és bang­la­de­si­nek valló sze­mély közül öten már az autó­ba száll­tak, ami­kor a rend­őr­jár­őr intéz­ke­dés alá vonta a szerb fér­fit. Az ezt köve­tő nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pés­re csó­nak segít­sé­gé­vel került sor a szerb-magyar hatá­ron. Az eljá­rás tisz­táz­ta azt is, hogy a gya­nú­sí­tott által tovább szál­lí­ta­ni szán­dé­ko­zott sze­mé­lyek a Magyar­or­szág terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás jog­sze­rű fel­té­te­le­i­vel nem rendelkeznek.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi időtartamra.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.