Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Szerb-magyar embercsempész letartóztatását kezdeményezte az ügyészség- A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség annak a ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, akit 4 mig­ráns­sal a jár­mű­vé­ben 2020. júni­us 30-án éjfél körül fog­tak el Ásott­ha­lom hatá­rá­ban, az 55-ös főúton a rend­őrök.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a közép­ko­rú férfi isme­ret­len meg­bí­zó­já­val kötött meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en előre meg­be­szélt idő­ben Ásott­ha­lom­ra haj­tott, és ott a szerb-magyar állam­ha­tárt isme­ret­len kísé­rők segít­sé­gé­vel jog­sze­rűt­le­nül átlé­pő 4 főt vett fel gép­ko­csi­já­ba, majd elin­dult velük Magyar­or­szág bel­se­je felé.

A rend­őr­ség mun­ka­tár­sai a gya­nús jár­mű­vet iga­zol­tat­ták, mely­nek során az abban ülő 4 utas magát szír állam­pol­gár­nak val­lot­ta, de sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat és magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták iga­zol­ni. A gya­nú­sí­tott a csem­pé­szett sze­mé­lyek segí­té­se fejé­ben 100-200 euró közöt­ti össze­get kapott volna.

A vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re a jelen­lé­te biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt tett indít­ványt az ügyész­ség.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, 1 hónap idő­tar­tam­ra a teg­na­pi napon meg­tar­tott ülése során elren­del­te, vég­zé­se vég­le­ges­sé vált.