Főoldal » Archív » Szerelmes zaklató- A Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás miatt emelt vádat azzal a pécsi fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki hóna­po­kig sze­rel­mé­vel zak­la­tott egy lányt.

A vád­irat sze­rint a férfi tavaly szó­lí­tot­ta meg egy kol­lé­gi­um előtt azt a 19 éves lányt, akit koráb­ban nem ismert. Udva­rol­ni pró­bált neki, kér­dez­te, hogy felmehet-e a szo­bá­já­ba illet­ve kaphat-e tőle csó­kot.

A lány a vád­lot­tat vissza­uta­sí­tot­ta, azon­ban a férfi más­nap reg­gel várta őt a kol­lé­gi­um előtt, és elkí­sér­te abba a kávé­zó­ba, ahol a sér­tett a nyári gya­kor­la­tát töl­töt­te. A fia­tal lány ter­hes­nek, zava­ró­nak talál­ta a vád­lott köze­le­dé­sét, ki is fejez­te nem­tet­szé­sét, és kérte, hogy ne kísér­je el.

Ennek elle­né­re a vád­lott az első talál­ko­zást köve­tő nap­tól kezd­ve hete­kig napi rend­sze­res­ség­gel jelent meg a kol­lé­gi­um­nál, illet­ve a lány mun­ka­he­lyé­nél, ahol a sér­tett után les­ke­lő­dött. Emel­lett a férfi követ­te a lányt a lakó­he­lyé­re, ahol a nyár folya­mán heten­te több­ször meg­je­lent, és figyel­te a lányt.

Mivel a férfi a zak­la­tást az isko­la­kez­dést köve­tő­en sem hagy­ta abba, ezért vele szem­ben a Pécsi Járás­bí­ró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – távol­tar­tást ren­delt el, mely a vád­eme­lés­kor is fenn­állt.

A férfi cse­lek­mé­nye zak­la­tás­nak minő­sül, mivel a sér­tett min­den­na­pi éle­té­be önké­nye­sen avat­ko­zott be, őt rend­sze­re­sen és tar­tó­san hábor­gat­ta.