Főoldal » Archív » Szerelmet ígért, de csak a nő pénze kellett a vádlottnak

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, érzel­mi­leg meg­té­vesz­tet­te és rend­sze­re­sen pénzt kért tőle.

A vád­lott 1997 nya­rán ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­nek a bizal­má­ba fér­kő­zött és közös jövőt ígért neki. Már akkor is több alka­lom­mal kért és kapott köl­csön a nőtől külön­bö­ző pénzösszegeket.

Miu­tán a vád­lott hosszabb ideig sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te, a sér­tet­tel meg­sza­kadt a kap­cso­la­ta, bár a nő több­ször meg­lá­to­gat­ta a férfit.

A sza­ba­du­lást köve­tő­en, 2014-ben a vád­lott újra fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel és ismé­tel­ten azzal hite­get­te, hogy éle­tét vele együtt kép­ze­li el. A sér­tett ugyan­ek­kor adta el a tulaj­do­ná­ban álló lakást, ame­lyért több mint hét mil­lió forin­tot kapott.

A férfi kihasz­nál­ta a sér­tett bizal­mát és 2014 augusz­tu­sa és novem­be­re között hat alka­lom­mal, össze­sen több mint ötmil­lió forin­tot kért köl­csön. A nőt mind­vé­gig téve­dés­ben tar­tot­ta azzal, hogy a pénzt közös jövő­jük meg­ala­po­zá­sá­ra és vál­lal­ko­zá­sá­nak bein­dí­tá­sá­ra fogja fel­hasz­nál­ni, azon­ban sem a közös jövő, sem a köl­csö­nök vissza­fi­ze­té­se nem állt szándékában.

Miu­tán a vád­lott meg­tud­ta, hogy a sér­tett­nek nincs több vagyo­na, meg­sza­kí­tot­ta vele a kap­cso­la­tot és a sér­tett később már sem tele­fo­non, sem sze­mé­lye­sen nem tudta őt elérni.

A férfi össze­sen 5.100.000,- Ft kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fegyház- és pénz­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek adjon helyt.