Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Szerelmi csalódás miatt ütött- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2020. júli­us ele­jén, a dél­utá­ni órák­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen ittas álla­pot­ban gya­lo­golt az egyik utcá­ban, ami­kor ész­re­vet­te, hogy az ő koráb­bi pár­já­val sze­rel­mi viszonyt foly­ta­tó fia­tal­ko­rú férfi az autó­já­nál állva beszél­get egy barátjával.

A vád­lott a sze­rel­mi csa­ló­dá­sa okán hara­gu­dott a fér­fi­ra, oda­ment hozzá és azt mond­ta neki, hogy „mi van gye­rek, elvet­ted a nőmet?”, majd egy eset­ben ököl­lel az arcán meg­ütöt­te. Ezután azzal fenye­get­te, hogy „innen fog­nak elvin­ni a kocsi­tól”. A sér­tett meg­ijedt a táma­dás­tól, mene­kül­ni akart, ezért beszállt az autó­ba, ekkor viszont a vád­lott meg­pró­bál­ta kirán­gat­ni a veze­tő ülés­ből, de ittas­sá­ga miatt nem tudta, így a sér­tett elhajtott.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el, de nem ment orvos­hoz, és magán­in­dít­ványt sem ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel –pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indítványozta.