Főoldal » Hírek » Szerelmi riválisa és volt élettársa megölését tervezte egy férfi - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy tisza­rof­fi férfi ellen, aki arra készült, hogy lelö­vi volt élet­tár­sát és a fér­fit, aki miatt a nő elhagy­ta őt.

A vád­irat sze­rint a 46 éves férfi 2021 már­ci­u­sá­ban az egyik buda­pes­ti büntetés-végrehajtási inté­zet fog­va­tar­tott­ja volt, ami­kor párja tele­fo­non szem­be­sí­tet­te azzal, hogy meg­sza­kít­ja vele a kap­cso­la­tát, mert már mást sze­ret. A fél­té­keny férfi nem tudott ural­kod­ni érzel­me­in. Miu­tán letet­te a tele­font, több­ször han­goz­tat­ta az inté­zet fala­in belül, hogy lelö­vi volt élet­tá­rá­sát és új pár­ját, a holt­tes­te­ket elás­sa, elége­ti, majd magá­val is végez.

A férfi 2021 ápri­li­sá­ban sza­ba­dult, s vissza­tért Tisza­roff­ra. A haza­köl­tö­zé­sét köve­tő napok­ban több hely­bé­li isme­rő­sét meg­kér­te, sze­rez­ze­nek neki lőfegy­vert, mert le akar szá­mol­ni volt élet­tár­sá­val és a nőt elhó­dí­tó fér­fi­val. Elszánt­sá­gá­ban még azt is fel­aján­lot­ta egyik barát­já­nak, hogy neki adja tisza­rof­fi házát a fegy­ve­rért és a lősze­re­kért cse­ré­be. Kéré­sét azon­ban senki nem teljesítette.

A vád­lott több­ször meg­je­lent annál a tisza­rof­fi ház­nál, ahová volt élet­tár­sa elköl­tö­zött. Ekkor azzal fenye­ge­tő­zött, hogy elő­ször vetély­tár­sá­val végez, hogy a nő lássa, amint meg­hal a férfi, aki­ért elhagy­ta őt. 

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban fegy­ház­ban letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra, és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás kedvezményéből. 

Az ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dönteni.