Főoldal » Hírek » Szerencsi mutogató- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves férfi ellen sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt, aki útba­iga­zí­tás kérés szín­le­lé­sé­vel gya­nút­lan nőket hívott az autó­já­hoz, és szá­muk­ra lát­ha­tó­vá tette intim testrészét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. már­ci­us máso­dik felé­ben a kora esti órák­ban sze­mély­au­tó­val Bekecs bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett, ami­kor ész­re­vett egy futó­edzé­sét végző nőt. Az autó­val meg­állt mel­let­te, és azt szín­lel­ve, hogy útba­iga­zí­tást akar kérni, egy utca­név­ről kérdezte.

 

A nő oda­ment a gép­ko­csi­hoz, a fel­kap­csolt belső vilá­gí­tás mel­lett meg­lát­ta, hogy a vád­lott nad­rág­ja tér­dig le van tolva, és szán­dé­ko­san lát­ha­tó­vá tette intim test­ré­szét. A nő ekkor fel­há­bo­rod­va azt mond­ta a vád­lott­nak „Te egy per­verz vagy, taka­rodj innen!”

 

A vád­lott tovább haladt, átment Sze­rencs­re, ahol két fia­tal­ko­rú lány ese­té­ben ugyan­ezt a mód­szert hasz­nál­ta, útba­iga­zí­tást kért. A lányok az autó­hoz lép­tek és a tovább­ra is fel­kap­csolt belső vilá­gí­tás mel­lett szem­be­sül­tek a vád­lott hiá­nyos öltö­ze­té­vel, így azon­nal ott hagyták.

 

A vád­lott viszont újabb áldo­za­to­kat kere­sett Sze­rencs bel­te­rü­le­tén, egy futó nőt látott meg, mellé érve lepar­kolt egy jár­da­szi­ge­ten, és a veze­tő olda­li abla­kot lehúz­ta. A nő meg­állt, mert azt hitte, hogy egy isme­rő­se, de ő is ugyan­azt tapasz­tal­ta, mint a koráb­bi sér­tet­tek, mivel a vád­lott neki is a lemez­te­le­ní­tett nemi szer­vét mutogatta.

A nő rög­tön elment a hely­szín­ről, a vád­lott is távo­zott, tovább haj­tott és a vas­út­ál­lo­más kör­nyé­kén az autó­já­val két nő mel­lett állt meg ismé­tel­ten, most is útba­iga­zí­tást kért tőlük, ők pedig segí­tő szán­dék­kal az autó­hoz közel menve, szin­tén meg­lát­ták a mezí­te­len altes­tű vád­lot­tat, és a hely­ze­tet értel­mez­ve azon­nal elmentek.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel, vala­mint indít­vá­nyoz­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, ille­tő­leg egyéb tevé­keny­ség­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végezné.