Főoldal » Archív » Szerepelni akart a felvételen, majd nekiesett a kamerásnak

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 62 éves mező­csá­ti fér­fi­val szem­ben.

2019. júli­us 13-án Mező­csá­ton, az egyik isko­la tor­na­ter­mé­ben zenés- tán­cos ren­dez­vényt tar­tot­tak, melyen este 22 órá­tól a hely­szí­nen meg­vá­sá­rol­ha­tó belé­pő­jegy elle­né­ben bárki részt vehe­tett.

A vád­lott miu­tán jegyet vásá­rolt, a ren­dez­vé­nyen sze­szes italt fogyasz­tott, majd éjjel 01 óra körül ittas álla­pot­ban oda­ment egy, a ren­dez­vény­ről video­fel­vé­telt készí­tő fér­fi­hoz, meg­ra­gad­ta annak kame­rá­ját és azt maga felé for­dí­tot­ta. A férfi fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy ne zavar­ja a fel­vé­tel készí­té­sét, mire a vád­lott egy alka­lom­mal lábon rúgta, majd könny­gáz­zal lefúj­ta. A vád­lott által kifújt könny­gáz a tor­na­te­rem­ben szét­ter­jedt, ezért az ott szó­ra­ko­zó sze­mé­lyek kény­te­le­nek vol­tak elhagy­ni a ren­dez­vény hely­szí­nét.

A meg­tá­ma­dott férfi nem sérült meg.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak.