Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Szerszámnyelekkel törték el a sértett bordáit- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt négy román állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, akik 2018. feb­ru­ár 10-én éjjel egy kecs­ke­mé­ti tanya előtt szer­szám­nye­lek­kel és szú­ró­szer­szá­mok­kal úgy meg­ver­tek egy bal­ló­szö­gi fér­fit, hogy élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

 A vád­irat sze­rint a négy magyar szár­ma­zá­sú, román állam­pol­gár­sá­gú férfi Magyar­or­szá­gon alkal­mi mun­kás­ként dol­go­zott. 2018 feb­ru­ár­já­ban egy kecs­ke­mé­ti tanyát bérel­tek több tár­suk­kal együtt, ahon­nan reg­ge­len­te egy kis­busszal indul­tak dolgozni.

2018. feb­ru­ár 10-én éjjel az ügy sér­tett­je, egy bal­ló­szö­gi férfi a fele­sé­gé­vel és az egyik barát­já­val együtt gép­ko­csi­val tar­tot­tak haza egy csa­lá­di ren­dez­vény­ről. A sér­tett és barát­ja itta­sak vol­tak, ezért a sér­tett fele­sé­ge veze­tett. Út köz­ben azon­ban a sér­tett barát­ja rosszul lett, ami miatt lehú­zód­tak az útról a vád­lot­tak által bérelt tanya előtt.

Erre fel­fi­gyel­tek a vád­lot­tak is, akik azt hit­ték, hogy a sér­tett és barát­ja a kis­buszt akar­ják ellop­ni. Kér­dő­re von­ták a sér­tet­tet, aki köte­ke­dő stí­lus­ban vála­szolt, így vitat­koz­ni kezd­tek. Ennek során a vád­lot­tak szer­szám­nye­le­ket vet­tek maguk­hoz, két vád­lott­nál szú­ró­szer­szám is volt. A vita hevé­ben a négy vád­lott a sér­tett­re támadt, míg a sér­tett bok­szo­ló állást fel­vé­ve az egyik vád­lot­tat ököl­lel arcon ütötte.

Ezután egy másik vád­lott egy szer­szám­nyél­lel nagy erő­vel, két­szer a sér­tet­tet mell­ka­son és lábon ütöt­te, mire a sér­tett hát­rál­ni kez­dett és mene­kül­ni pró­bált. A vád­lot­tak azon­ban a ház köze­lé­ben utol­ér­ték őt és kör­be­vet­ték. Test­szer­te ütle­gel­ték és rug­dos­ták az idő­köz­ben föld­re kerü­lő fér­fit, illet­ve a fel­kar­ján és a comb­ján meg is szúrták.

A sér­tett fele­sé­gé­nek két­ség­be­esett kiál­to­zá­sá­ra végül a vád­lot­tak abba­hagy­ták a bán­tal­ma­zást, majd a sér­tet­tet a fele­sé­ge a gép­ko­csi­juk­kal kór­ház­ba szál­lí­tot­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején és test­szer­te könnyebb és 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a vád­lot­tak két bor­dá­ját is eltör­ték. A bor­da­tö­ré­sek miatt élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként lég­mell ala­kult ki.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.