Főoldal » Hírek » Szervizből lopta ki a luxusautót - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki tavaly télen tört be egy sze­ge­di autó­ke­res­ke­dés szer­vi­zé­be, majd az onnan elho­zott autó­val egy ház­nak ütközött.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár 20-án, késő dél­előtt betört egy sze­ge­di közmű telep­he­lyé­re,  érté­ke­ket keres­ve, azon­ban végül nem vitt el sem­mit. Innen egy autó­ke­res­ke­dés telep­he­lyé­hez ment, ahová a kerí­té­sen keresz­tül bemá­szott, és szem­re­vé­te­lez­te a leál­lí­tott jár­mű­ve­ket, egy nyi­tott kocsi­ba bele is ült. Ezután a szer­viz tete­jé­re fel­má­szott, annak drót­üveg abla­kát egy kővel betör­te, s miu­tán az épü­let­be beju­tott, az iro­da­he­lyi­ség­ből magá­hoz vette egy nagy érté­kű autó indí­tó­kul­csát.  Az autót bein­dí­tot­ta és azzal akkor haj­tott ki, mikor egy telep­hely­re érke­ző sze­mély éppen kinyi­tot­ta a kaput. 

A közel 33 mil­lió forint érté­kű jár­mű­vel a vád­lott - egyéb­ként jogo­sít­vány nél­kül - a város­ban köz­le­ke­dett nagy sebes­ség­gel, mely­nek során egy sarok­ház falá­nak ütkö­zött, majd onnan kito­lat­va neki­ment egy sza­bá­lyo­san par­ko­ló másik autó­nak, a tulaj­do­no­sok­nak össze­sen 10 mil­lió forin­tot is meg­ha­la­dó kárt okoz­va. Emel­lett a férfi még a szer­víz­be tör­té­nő betö­rés során egy továb­bi autót is meg­ron­gált, mivel annak tete­jé­re ráug­rott, így abban 220.000 forin­tos kár keletkezett.

A fen­ti­e­ken túl a járá­si ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lott 2021-ben, egy üzlet­lánc buda­pes­ti vala­mint egy berettyó­új­fa­lui üzle­té­ben is áru­há­zi lopá­so­kat köve­tett el, 350.000 Ft összértékben.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat, mint külö­nös és több­szö­rös vissza­esőt, 3 rend­be­li, az eltu­laj­do­ní­tott érté­kek nagy­ság­rend­jé­hez iga­zo­dó lopás­sal vala­mint 3 rend­be­li, az oko­zott károk nagy­ság­rend­jé­hez iga­zo­dó ron­gá­lás­sal vádol­ja. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az eset­tel kap­cso­lat­ban a nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/betakaritas#3