Főoldal » Archív » Szétlopták a lerobbant autót

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás miatt vádat emelt egy 30 éves, letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső férfi és 52 éves társa ellen.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott állan­dó mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, koráb­ban több­ször is köve­tett el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, bűnö­ző élet­mó­dot foly­tat és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből tart­ja fenn magát. Leg­utóbb tár­sá­val elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, és két, egye­dül meg­va­ló­sí­tott lopá­si cse­lek­mény miatt emel­tek vádat ellene.

A vád­lot­tak 2017. októ­ber 2-án éjjel ész­lel­ték, hogy egy lerob­bant gép­ko­csi áll a 23-as számú főút dorog­há­zi elága­zá­sá­nál az út menti füves terü­le­ten.  A gép­ko­csi­ról lesze­rel­ték a kere­ke­ket, majd azo­kat a pót­ke­rék­kel, a levá­gott akku­mu­lá­tor­ral, két köd­lám­pá­val, a kerék­rög­zí­tő csa­va­rok­kal és 5 liter ben­zin­nel együtt jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ták. Cse­lek­mé­nyük 112.000 Ft kárt oko­zott, ők az ello­pott kere­ke­kért 5.000 forin­tot kap­tak, ami­kor azo­kat eladták.

Az I. rendű vád­lott 2018. janu­ár­já­ban az egyik éjsza­kát isme­rő­sé­nél töl­töt­te. Ekkor, és más­nap is közö­sen ita­loz­tak, majd dél­után, ami­kor a sér­tett elaludt, a vád­lott eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett mobil­te­le­fon­ját és töl­tő­jét. A 17.000 Ft érté­kű mobil­te­le­font utóbb 3.000 Ft-ért értékesítette.

Ugyan­csak 2018. janu­ár­já­ban az I. rendű vád­lott , amíg a sér­tett kór­há­zi keze­lés alatt állt, bement annak mát­ra­mind­szen­ti csa­lá­di házá­ba úgy, hogy a ház abla­kát erő­szak­kal benyom­ta. A ház­ból 40.000 forint kész­pénzt, mun­kás­ru­há­kat, edé­nye­ket, táv­csö­vet, zseb­ké­se­ket, órá­kat és nap­szem­üve­ge­ket zsák­má­nyolt, majd a csa­lá­di házba éjsza­kán­ként alvás cél­já­ból vissza­járt úgy, hogy a ház­ban talált kon­zer­ve­ket is elfogyasztotta.

A külö­nös vissza­eső, letar­tóz­ta­tás­ban lévő I. rendű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za a három, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt, míg az egy bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő társa köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re szá­mít­hat. Ügyük­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.