Főoldal » Archív » "Szétütöm az agyadat!" kiáltással, baseball ütőkkel támadtak a sértettre

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt kez­de­mé­nyez­te a 21 éves és az 57 éves férfi, vala­mint az 50 éves és a 29 éves nő letartóztatását.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2018. októ­ber hónap máso­dik felé­ben, a dél­utá­ni órák­ban Mis­kolc, szá­mo­zott utcá­i­nak egyi­ké­ben lévő ház­ban tar­tóz­ko­dott egy öt fős tár­sa­ság, akik ita­loz­tak és zenét hall­gat­tak. Hoz­zá­juk csat­la­ko­zott a gya­nú­sí­tot­tak közül a 21 éves férfi, aki azon­ban a tár­sa­ság tag­ja­i­val fölé­nye­sen és kihí­vó­an visel­ke­dett, és egy fér­fit - a későb­bi sér­tet­tet - vita után vere­ked­ni hívta. A sér­tett nem félt a gya­nú­sí­tot­tól, ezért vele együtt kiment az utcá­ra, ott azon­ban már várta a továb­bi három gya­nú­sí­tott, és azon­nal mind a négyen a sér­tett­re támad­tak. Vala­mennyi­en a sér­tett fejét ütöt­ték, a fér­fi­ak base­ball ütőt hasz­nál­tak, míg a nők kéz­zel ütle­gel­ték a sér­tet­tet. Az 57 éves férfi a base­ball ütő­vel egy­szer olyan nagy erő­vel ütöt­te meg tar­kó­ján a sér­tet­tet, hogy az esz­mé­let­le­nül a föld­re rogyott, és nem mozdult.

A gya­nú­sí­tot­tak a bán­tal­ma­zás köz­ben azt kia­bál­ták, hogy „Meg­mond­tam, hogy meg­dög­lesz, szét­ütöm az agya­dat!”, illet­ve „Remé­lem meghalt”.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket, nyílt kopo­nya­tö­rést, és kopo­nya­űri vér­zést szen­ve­dett el.

A gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 évtől 15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés vagy elrej­tő­zés, ille­tő­leg a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt vevő, vagy más sze­mé­lyek meg­fé­lem­lí­té­sé­nek befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye miatt indítványozta.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a négy gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra az indít­vánnyal egye­ző indo­kok alap­ján elrendelte.