Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak a fővárosban – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 26 éves kül­föl­di férfi pár nap­pal ezelőtt egy fővá­ro­si autó­busz­ról rán­gat­ta le a sér­tet­tet, aki­nek a sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

Az ügy sér­tett­je 2021. már­ci­us 27-én, kora reg­gel, a VIII. kerü­let­ben, autó­bu­szon uta­zott, ami­kor a kül­föl­di férfi a Kál­vá­ria téri meg­ál­ló­nál rátámadt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet lerán­gat­ta a busz­ról, majd lete­per­te a föld­re abból a cél­ból, hogy a nőt sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kényszerítse.

Járó­ke­lők siet­tek a nő segít­sé­gé­re, és a továb­bi bán­tal­ma­zá­sát megakadályozták.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság VIII. kerü­le­ti nyo­mo­zói a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tett meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel alap­pal kell követ­kez­tet­ni arra, hogy a jelen­tős tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott férfi jelen­lé­te az eljá­rás­ban csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biztosítható.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.