Főoldal » Archív » Szexuális erőszak a fővárosban – vádemelés - VIDEÓVAL

A vád­irat sze­rint a 28 éves férfi 2016 decem­be­ré­től a 2017 ápri­li­sá­ban tör­tént elfo­gá­sá­ig össze­sen négy nőt táma­dott meg sze­xu­á­lis cél­zat­tal Buda­pest XIV. kerületében.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­ket az éjsza­kai, haj­na­li órák­ban követ­te el az utcán egye­dül sétá­ló nők sérel­mé­re. A férfi a sér­tet­te­ket a gép­ko­csi­já­val követ­ni kezd­te, majd meg­állt, és tel­je­sen mez­te­le­nül, az arcát egy sál­lal vagy maszk­kal elta­kar­va, kiszállt az autó­ból és a nőkre támadt. A meg­tá­ma­dott nőket lefog­ta, föld­re rán­tot­ta, és bán­tal­maz­ta, töb­bük­nek  az arcát ököl­lel ütöt­te annak érde­ké­ben, hogy őket erő­szak­kal, súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kényszerítse.

Két eset­ben a sze­xu­á­lis erő­szak kísér­le­ti szak­ban maradt; az egyik eset­ben a meg­tá­ma­dott nő han­gos kia­bá­lá­sa és heves véde­ke­zé­se miatt, a másik eset­ben pedig azért, mert az egyik köze­li ház­ban lakó és a sér­tett segély­ki­ál­tá­sa­it meg­hal­ló sze­mély őt a cse­lek­mé­nyé­ben megzavarta.

Volt olyan nő, akit a vád­lott olyan súlyo­san bán­tal­ma­zott, hogy nyolc napon túl gyó­gyu­ló arccsont-, szemüreg-, illet­ve áll­csont töré­se­ket szenvedett.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben négy rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, illet­ve kísér­le­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­hal­ma­zat miatt - 12 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A férfi elfo­gá­sá­ról készült koráb­bi, Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által készí­tett fel­vé­te­lek elérhetősége:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szexualis-kenyszerites-es-sulyos-testi-sertes