Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak Budapesten - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 39 éves férfi bemá­szott egy VII. kerü­le­ti lakás nyi­tott abla­kán, és a lakás­ban egye­dül tar­tóz­ko­dó svéd nő alvó, véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va követ­te el az erő­sza­kot. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz a vádiratban.

A vád­irat sze­rint a svéd állam­pol­gár­sá­gú sér­tett két barát­nő­jé­vel együtt, 2019 októ­be­ré­ben, a pár napos Buda­pes­ten tar­tóz­ko­dá­suk ideje alatt egy VII. kerü­le­ti lakást bérelt.

A sér­tett és bará­tai 2019. októ­ber 29-én szó­ra­koz­ni men­tek, ahon­nan a sér­tett koráb­ban ment vissza a bér­le­mény­be, mint a barátnői.

A vád sze­rint a férfi a haj­na­li órák­ban bemá­szott a VII. kerü­le­ti lakás rés­nyi­re nyit­va hagyott abla­kán. A lakás­ban egye­dül tar­tóz­ko­dó sér­tett ekkor - ittas álla­po­tá­ból adó­dó­an - mélyen aludt. A vád­lott az alvó, véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban lévő sér­tett­ről lehúz­ta a ruhá­ját és sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A sér­tett köz­ben fel­éb­redt, ekkor a vád­lott a nőt a hátá­ra for­dí­tot­ta és meg­pró­bál­ta foly­tat­ni a sze­xu­á­lis cse­lek­ményt, az ekkor már tel­je­sen magá­hoz tért nő azon­ban véde­kez­ni kez­dett, a lábá­val eltol­ta a fér­fit, aki ekkor fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel, és az abla­kon keresz­tül elhagy­ta a lakást.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő 39 éves fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.