Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak Budapesten – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 32 éves román állam­pol­gár­sá­gú férfi a XII. kerü­let­ben egy haza­fe­lé sétá­ló nőt táma­dott meg, és a sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júni­us 18-án az éjsza­kai órák­ban a XII. kerü­let, Krisz­ti­na körút és Csaba utca sar­kán meg­szó­lí­tot­ta a haza­fe­lé sétá­ló sér­tet­tet, és beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett vele. A nő ele­in­te vála­szolt a kér­dé­se­i­re, aztán egyre kel­le­met­le­nebb­nek talál­ta a beszél­ge­tést, ezért pró­bál­ta elkül­de­ni a fér­fit, illet­ve meg­pró­bált gyor­sabb tem­pó­ban eltá­vo­lod­ni tőle, a vád­lott azon­ban tovább­ra is kísér­te, követ­te őt. Ami­kor a sér­tett egy lép­cső­sor­hoz ért, még gyor­sabb tem­pó­ban kez­dett menni, hogy maga mögött hagy­ja a vád­lot­tat. A férfi a lép­cső­nél azon­ban rátá­madt a sér­tett­re, dere­kát meg­ra­gad­va a föld­re rán­tot­ta, leszo­rí­tot­ta és foj­to­gat­ni kezd­te, majd a sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el. A sér­tett folya­ma­to­san ellen­állt, kia­bált, ami meg­za­var­ta a vád­lot­tat, ezért abba­hagy­ta a nő bán­tal­ma­zá­sát és elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás során az egyik ujja eltört.

A fér­fit a rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő 32 éves fér­fi­val szem­ben sze­xu­á­lis erő­szak, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­vé­te­len a vád­lott lát­ha­tó, aho­gyan a táma­dás előtt kísé­ri a sértettet.