Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Szexuális erőszak közben tetten ért férfit állított bíróság elé az ügyész- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki egy virág­ágyás­ban alvó nővel közö­sült. Cse­lek­mé­nye köz­ben rend­őr­jár­őrök érkez­tek a helyszínre.

A férfi 2020. augusz­tus 8-án haj­na­li 2 óra körül ittas álla­pot­ban Esz­ter­gom­ban, a Simor János utcá­ban gya­log haladt, ekkor ész­re­vet­te, hogy a sér­tett nő az egyik kocs­ma előtt egy virág­ágyás­ban alszik.

A férfi az alvó sér­tett ruhá­ját lehúz­ta és közö­sült vele, idő­köz­ben viszont rend­őr­jár­őrök érkez­tek a helyszínre.

Az elkö­ve­tőt az ügyész­ség bíró­ság elé állította.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit  öt év bör­tön­bün­te­tés­re, és hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a vád­lott letartóztatását.

A kihir­de­tett íté­le­tet és a letar­tóz­ta­tást elren­de­lő vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő az íté­let­tel és vég­zés­sel szem­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.