Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak védekezésre képtelen személy sérelmére - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a 41 éves férfi a sze­xu­á­lis erő­sza­kot egy ittas álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kép­te­len nő sérel­mé­re követ­te el. 

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a nő tavaly ősszel, a haj­na­li órák­ban, egy győri kör­for­ga­lom­ban tért magá­hoz - hiá­nyos öltö­zet­ben. Sok­kos álla­pot­ba került, a vele tör­tén­tek­re nem emlé­ke­zett. Ruhá­za­tát utóbb egy pan­zi­ó­ban talál­ták meg, érték­tár­gyai a Rába folyó part­ján maradtak.

A ren­del­ke­zés­re álló szak­ér­tői véle­mé­nyek ered­mé­nyei sze­xu­á­lis erő­szak­ra utal­tak, a bio­ló­gi­ai anyag­ma­rad­vá­nyok az elkö­ve­tő sze­mé­lyét azo­no­sít­ha­tó­vá tették.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tőt véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vele szem­ben kiszab­ha­tó bün­te­tés két évtől tizen­két évig ter­je­dő szabadságvesztés

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.