Főoldal » Hírek » Szexuális szolgáltatásra kényszerítettek egy fiatal nőt – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal az élet­tár­sak­kal szem­ben, akik fenye­ge­tés­sel vet­ték rá isme­rő­sü­ket arra, hogy pén­zért sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get végezzen.

A vád­irat sze­rint az élet­tár­sak Bárán­don meg­is­mer­ked­tek a fia­tal nővel, közöt­tük jó kap­cso­lat ala­kult ki. Miu­tán a sér­tett elvesz­tet­te a mun­ka­he­lyét, elmond­ta a vád­lot­tak­nak, hogy mun­kát keres. Ekkor az elkö­ve­tők valót­la­nul azt közöl­ték, hogy Buda­pest­re men­nek dol­goz­ni, és fel­aján­lot­ták, hogy segí­te­nek állást talál­ni. A fia­tal nő 2021. novem­ber 17-én átment a vád­lot­tak házá­ba, ahol az élet­tár­sak a nő tudta nél­kül elvet­ték az ira­ta­it és a mobil­te­le­fon­ját. A vád­lot­tak, vala­mint a férfi egyik roko­na és a sér­tett más­nap reg­gel autó­val indul­tak, azon­ban nem Buda­pest­re, hanem egy fővá­ros köze­li településre.

A nőt - aki pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get vég­zett - 2021. novem­ber 18-án fel­hív­ta egy férfi, aki­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy elmen­nek a férfi ven­dég­há­zá­ba a sér­tet­tel, ahol a férfi szál­lást biz­to­sít. A ven­dég­ház­ban az elkö­ve­tő a sér­tet­tet meg­ve­rés­sel fenye­get­te, és közöl­te, hogy nem viszik haza, ha nem teszi azt, amit mon­da­nak. A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett­ről a vád­lot­tak mez­te­len fotó­kat készí­tet­tek, majd arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy pén­zért több fér­fi­val sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sít­sen. A sér­tett a pénzt min­den eset­ben a nőnek adta.

2021. novem­ber 20-án a vád­lot­tak, a férfi roko­na és a sér­tett vissza­utaz­tak Báránd­ra, ahol az elkö­ve­tők a laká­su­kon a sér­tet­tet ismét arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy egy fér­fi­val pén­zért sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get végezzen.

A sér­tett  még egy napig a vád­lot­tak házá­ban maradt, majd 2021. novem­ber 22-én - amíg az élet­tár­sak alud­tak - magá­hoz vette az ira­ta­it és a mobil­te­le­fon­ját, majd haza­ment a szüleihez.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, ren­del­jen el velük szem­ben vagyon­el­kob­zást, továb­bá mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el őket a köz­ügyek gyakorlásától.