Főoldal » Archív » Szexuális tartalmú üzeneteket küldött diákjainak egy budapesti általános iskola tanára

A vád sze­rint a 47 éves, álta­lá­nos isko­lai tanár­ként dol­go­zó férfi két, akkor 13 éves tanít­vá­nyá­nak kül­dött sze­xu­á­lis tar­tal­mú üze­ne­te­ket, ame­lyek­kel a kis­ko­rú­ak érzel­mi, erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A vád­lott a vád­be­li idő­szak­ban egy buda­pes­ti álta­lá­nos isko­la tör­té­ne­lem taná­ra volt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2016 feb­ru­ár­ja és 2017 máju­sa között az egyik kis­ko­rú tanít­vá­nyá­nak, az akkor 13 éves - majd idő­köz­ben 14. élet­évét betöl­tött - diák­lány­nak rend­sze­re­sen, leg­alább 100 alka­lom­mal kül­dött sze­xu­á­lis tar­tal­mú és köz­vet­le­nül, vagy átvitt érte­lem­ben sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re utaló üze­ne­te­ket. Ezál­tal a vád­lott az álta­la is fel­is­mer­ten önér­té­ke­lé­sé­ben és maga­biz­tos­sá­gá­ban foko­zot­tan kiszol­gál­ta­tott kis­ko­rú érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A vád sze­rint továb­bá a vád­lott 2017 máju­sá­ban egy másik, akkor szin­tén még csak 13 éves diák­já­nak is hason­ló, sze­xu­á­lis tar­tal­mú üze­ne­te­ket kül­dött, vissza­él­ve a kis­ko­rú lány ragasz­ko­dá­sá­val, jóhi­sze­mű bizal­má­val, és ezál­tal érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben két rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, vala­mint tilt­sa el a taná­ri, illet­ve min­den olyan más fog­lal­ko­zás­tól, amely kis­ko­rú­ak neve­lé­sé­vel, fel­ügye­le­té­vel, gon­do­zá­sá­val kapcsolatos.