Főoldal » Hírek » Szexuálisan kényszerítette, majd bosszút állt a lányon - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves férfi ellen sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és külön­le­ges sze­mé­lyi adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon meg­is­mer­ke­dett egy kis­ko­rú lánnyal, tőle elő­ször fehér­ne­műs képe­ket kért, majd olyan vide­ó­kat, ahol mez­te­len és sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez. Ami­kor a lány nem volt haj­lan­dó újab­ba­kat kül­de­ni, azzal bosszul­ta meg, hogy a koráb­bi­a­kat köz­zé­tet­te.  

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. decem­ber ele­jén, álné­ven és ide­gen sze­mé­lyek fény­ké­pe­it saját­ja­ként fel­ölt­ve, közös­sé­gi olda­lon keresz­tül meg­is­mer­ke­dett egy kis­ko­rú lánnyal.

Napi rend­sze­res­sé­gű­vé vál­tak üze­net­vál­tá­sa­ik, a lány fény­ké­pe­ket kül­dött magá­ról, mely­ben ruhá­ban, fehér­ne­mű­ben volt lát­ha­tó. A vád­lott ezután arra kérte a sér­tet­tet, hogy mez­te­len képe­ket is küld­jön. A lány azon­ban ennek nem akart ele­get tenni, mire a férfi közöl­te, hogy a koráb­bi fehér­ne­műs képe­it köz­zé­te­szi, amennyi­ben nem küld szá­má­ra olyan vide­ó­kat, ame­lye­ket kér tőle. Ezután a lány a férfi uta­sí­tá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en több olyan fel­vé­telt készí­tett, ame­lye­ken mez­te­len, ille­tő­leg sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez.

Az elkö­ve­tő egyre tel­he­tet­le­nebb lett és még több vide­ót kért a sér­tet­től, aki viszont ezt meg­elé­gel­te, és meg­sza­kí­tot­ta a kap­cso­la­tot. A férfi ezt azzal torol­ta meg, hogy 2020. már­ci­us ele­jén, egy közös­sé­gi olda­lon a sér­tett több nő isme­rő­sé­nek elküld­te a komp­ro­mit­tá­ló vide­ó­kat. A vád­lott nem tudta, hogy a képek és a vide­ók elké­szí­té­se­kor a lány még nem töl­töt­te be a tizen­nyol­ca­dik élet­évét.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.